Yoshidaya sake brewery

Bansho Hanegishibori

Bansho and Hanegi shibori by Yoshidaya