futsushutop

From left to right: Kinfundo (Kudamatsu), Gokyo (Iwakuni), Kinkan Kuromatsu (Iwakuni)