Fukushima

TOHOKU

Yoshinokawa Shuzoten

Signature brand Aizu Yoshinogawa
Location 4635 Itchome, Kitakata, Fukushima, 966-0819
Est.Year 1870
TEL / FAX 0241-22-0059 / 0241-22-0791

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6317.521453187006!2d139.872634!3d37.65482900000001!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x92525b6226830850!2z5ZCJ44Gu5bed6YWS6YCg5bqX!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1606844702363!5m2!1sen!2sus