Toyama

CHUBU

Yoshino Tomo Sake Brewery Co., Ltd.

Signature brand Yoshino Tomo
Location 3285-1 Shimoisawa, Fuchumachi, Toyama City, Toyama Prefecture, Toyama, 939-2756
Est.Year 1877
TEL / FAX 076-466-2308 / 076-466-3519
Web Site http://yoshinotomo.jp/
Facebook page https://www.facebook.com/%E5%90%89%E4%B9%83%E5%8F%8B%E9%85%92%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE-126909377400133/?ref=bookmarks

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3201.3914879215426!2d137.1577652144679!3d36.64103147998157!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5ff78eff5866331b%3A0x83bc3cea7e98edc0!2z5ZCJ5LmD5Y-L6YWS6YCg!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1607906635164!5m2!1sja!2sjp