iwate

TOHOKU

Tsukinowa Shuzoten

Signature brand Tsukinowa
Location Mukaihata-101 Kōsuiji Shiwa, Shiwa, iwate, 028-3303
Est.Year 1886
TEL / FAX 019-672-1133 / 019-676-5011
E-mail kura@tsukinowa-iwate.com
Web Site https://www.tsukinowa-iwate.com/
Facebook page https://www.facebook.com/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E6%9C%88%E3%81%AE%E8%BC%AA%E9%85%92%E9%80%A0%E5%BA%97-649582945116978/

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6150.459243604376!2d141.168113!3d39.576975!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f8585ba6a3d2e53%3A0x75e4d28d28c5e97f!2sMukaihata-101%20K%C5%8Dsuiji%2C%20Shiwa%2C%20Shiwa%20District%2C%20Iwate%20028-3303!5e0!3m2!1sen!2sjp!4v1609501438134!5m2!1sen!2sjp