Hiroshima

CHUGOKU

Tsukashuzō

Signature brand Kansai Ichi
Location 4228 Mitsu, Akitsu-cho, Higashi-Hiroshima City, Hiroshima Prefecture, Hiroshima, 739-2402
Est.Year 1848
TEL / FAX 0846-45-0009 / 0846-45-5538
Web Site http://www.tsukasyuzou.jp/

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3295.237715669723!2d132.8143403145915!3d34.318965011075726!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3550697d61cf357d%3A0xb28c598f965427e8!2z5p-E6YWS6YCgKOagqik!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1606890447503!5m2!1sja!2sjp