Hokkaido

HOKKAIDO

Taiheiraku Shuzoten

Signature brand Teiheiraku
Location 10-38 Izumichō Odate, Akita , Hokkaido, 017-0845
TEL / FAX 0186-42-1199 / 0186-42-7162
Web Site https://www2.chuokai-akita.or.jp/osake/taiheiraku

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6088.974259215846!2d140.556693!3d40.264928!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f9ac67e61bf8aa9%3A0x36831f52ae35865b!2z77yI5pyJ77yJ5aSq5bmz5qW96YWS6YCg5bqX!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1603370457940!5m2!1sen!2sus