Yamagata

TOHOKU

Sitara Shuzoten

Signature brand Hitokoe
Location 674-2 Mutsuai, Nishikawa, Nishimurayama Nishimurayama District,, Yamagata, 990-0701
Est.Year 1896
TEL / FAX 0237-74-2020 / 0237-74-2068
E-mail http://www.shitara-syuzou.com/contact.html
Web Site http://www.shitara-syuzou.com/

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6251.731091912737!2d140.167299!3d38.421472!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x1a688ce90512bff4!2z5pyI5bGx44Gu6YWS6JS16LOH5paZ6aSoIOiorealvemFkumAoOW6lw!5e0!3m2!1sen!2sjp!4v1611945927427!5m2!1sen!2sjp