Saitama

KANTO

Matsuoka Brewery Co., Ltd.

Signature brand Shachō no sake
Location 7-2 Shimokoji, Ogawa-cho, Hiki-gun, Saitama Prefecture, Saitama, 355-0326
Est.Year 1851
TEL / FAX 0493-72-1234 / 0493-74-1010
E-mail info@mikadomatsu.com
Web Site http://www.mikadomatsu.com/
Facebook page https://ja-jp.facebook.com/mikadomatsu/

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3226.0525371533404!2d139.240068900136!3d36.043423680013746!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x601ed234e9f37603%3A0x96ece0bf8e6287b7!2z5p2-5bKh6Ya46YCg!5e0!3m2!1sja!2sus!4v1633331273979!5m2!1sja!2sus