Aomori

TOHOKU

Marutake Shuzoten

Signature brand Shirakami Roman no Utage
Location Sakamoto-49 Kuniyoshi Hirosaki, Aomori , Aomori, 036-1433
Est.Year 1686
TEL / FAX 0172-86-2002 / 0172-86-2077

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6059.275932748509!2d140.347025!3d40.593746!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f9aff4005da444d%3A0xfa7f29526199def!2sSakamoto-49%20Kuniyoshi%2C%20Hirosaki%2C%20Aomori%20036-1433%2C%20Japan!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1603297526530!5m2!1sen!2sus