Kagawa

SHIKOKU

Kawatsuru Sake Brewery Co., Ltd.

Signature brand Oseto
Location 836 Motodaicho, Kanonji City, Kagawa Prefecture, Kagawa, 768-0022
Est.Year 1891
TEL / FAX 0875-25-0001 / 0875-25-2487
E-mail kura@kawatsuru.com
Web Site http://kawatsuru.com/
Facebook page https://www.facebook.com/kawatsuru

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d393574.9073393453!2d133.64228080074133!3d34.06888244393724!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x8397318505ae5df9!2z5bed6ba06YWS6YCg44ix!5e0!3m2!1sja!2sus!4v1632294496496!5m2!1sja!2sus