Aomori

TOHOKU

Kaneta Tamada Shuzoten

Signature brand Tsugaru Jongaru
Location 81 Shigemorimachi Hirosaki, Aomori 036-8217, Aomori, 036-8217
Est.Year 1685
TEL / FAX 0172-34-7506 / 0172-34-7507

Inquiry available in English

Sake tour available