Aomori

TOHOKU

Hachinohe Shurui Hachitsuru Factory

Signature brand Hachitsuru
Location 1 Yōkamachi Hachinohe, Aomori , Aomori, 031-0086
Est.Year 1786
TEL / FAX 0178-43-0010 / 0178-43-0313
E-mail https://hachinohe-syurui.com/u/contact
Web Site https://hachinohe-syurui.com/
Facebook page https://www.facebook.com/hachisake/

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3033.40764411822!2d141.48958041518804!3d40.510480079354345!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f9b520ef72161a1%3A0xd003bcd75845ee3!2s1%20Y%C5%8Dkamachi%2C%20Hachinohe%2C%20Aomori%20031-0086%2C%20Japan!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1603296945210!5m2!1sen!2sus