Aomori

TOHOKU

Godoshusei Hachinohe factory

Signature brand Nanbu Kurafuuki
Location 2-chōme-11-67 Shiroshita Hachinohe, Aomori , Aomori, 031-0072
TEL / FAX 0178-71-1200

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6066.172740781794!2d141.483536!3d40.517582!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f9b52031beb020d%3A0xc527b36196df1b84!2s2-ch%C5%8Dme-11-67%20Shiroshita%2C%20Hachinohe%2C%20Aomori%20031-0072%2C%20Japan!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1603295124382!5m2!1sen!2sus