Akita

TOHOKU

Dewatsuru Shuzo

Signature brand Dewatsuru
Location Akutono-81 Nangai Daisen, Akita 019-1901, Akita, 019-1901
Est.Year 1865
TEL / FAX 0187-63-1224 / 0187-66-2277

Inquiry available in English

Sake tour available

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6161.455944962808!2d140.362334!3d39.45288!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5f8fa67663f104bd%3A0x539ef3bfa8d22808!2sAkutono-81%20Nangai%2C%20Daisen%2C%20Akita%20019-1901%2C%20Japan!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1603371470092!5m2!1sen!2sus